fbpx
Nyhet

Tre åtgärder ska genomföras – Skolinspektionens rapport klar

Wångens skolledning och ledningen för Jämtlands gymnasieförbund har fått ta del av Skolinspektionens beslut som lyfter fram tre åtgärder som ska ge ökad studiero och trygghet.

Skolinspektionen har nu redovisat resultatet av den tillsyn som gjordes på Wången i början av mars i år. De åtgärder som man vill ska vidtas stämmer väl överens med det arbete som pågår på Wången och hos huvudmannen Jämtlands gymnasieförbund.

– Inspektörerna gjorde ett gediget arbete när de besökte oss under två dagar och intervjuade flera elever och olika delar av personalen. Skolinspektionens roll är inte att lyfta fram det som fungerar hos oss utan att peka på det som behöver bli bättre och därför innehåller så klart också beslutet en del påpekanden. Vi har haft ett stort fokus på dessa frågor under läsåret och känner oss trygga i hur vi ska arbeta vidare, säger Johan Sundberg, vd på Wången.

I Skolinspektionens beslut framgår att de vill att huvudmannen Jämtlands gymnasieförbund, JGY, vidtar tre åtgärder i syfte att förbättra elevernas trygghet och studiero och utveckla arbetet kring kränkande behandling.
* huvudmannen ska säkerställa att de får kännedom om samtliga fall där en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling genom att rektor anmäler ärendena till JGYs förbundsledning
* huvudmannen ska också se till att samtliga lärare är införstådda med och följer rutiner för hur de ska agera när elever stör lektioner eller inte följer ordningsregler
* huvudmannen ska också, på ett djupare plan, analysera resultatet i elevenkäter när det gäller trygghet, studiero och kränkande behandling för att kunna besluta om nödvändiga åtgärder

– Vi har en bra dialog med skolledningen på Wången och de åtgärder som ska genomföras är i sig inte särskilt kontroversiella. När det gäller just elevenkäter så fattade vi faktiskt beslut redan i höstas om utökade enkäter från och med nästa läsår och det gäller samtliga skolenheter i gymnasieförbundet, inte bara Wången. Enkäterna kommer att motsvara just det som Skolinspektionen efterlyser, vilket ger oss värdefullt underlag för att kunna sätta in rätt åtgärder när det behövs, säger Mikael Cederberg, förbundschef Jämtlands gymnasieförbund.

Bakgrunden till Skolinspektionens arbete är att myndigheten nåddes av signaler från elever och föräldrar kring just områdena trygghet, studiero och kränkande behandling. Man beslutade därför att göra en tillsyn och det beslut som nu är fattat gör att myndighetens arbete är avslutat. Skolinspektionen vill att Wången och Jämtlands gymnasieförbund genomför åtgärderna senast 1 september 2017.

– Vi har redan vidtagit ett antal andra åtgärder under läsåret som rör just studiesituationen och klimatet på elevboende och skola. Vi ser i samtal och enkäter med elever att det har blivit bättre efter det, men att det fortfarande finns sådant som vi måste göra bättre. När det gäller skyldigheten att anmäla fall av kränkande behandling har vi en löpande kontakt med vår huvudman. I ett fåtal fall, där problemen lösts direkt på skolan, så har vi inte informerat förbundsledningen. Vi ser så klart över hur vi ska lösa detta framöver, säger Eva-Lena Blom, utbildningschef.

– Min uppfattning är att den tillsyn Skolinspektionen har gjort kommer att hjälpa oss vidare och vi är helt eniga med dem om att det här är frågor som vi ständigt måste ha på agendan, säger Johan Sundberg, vd på Wången.

Mer från Wången
Våra samarbetspartners