fbpx
Skolwebb

Källkritik

Källkritik innebär att ta reda på om informationen är äkta, om den är opartisk och om den är av betydelse.

Källkritik ingår i alla dina kurser och handlar om att granska om du kan lita på informationen. Källor består inte bara av text. De kan också bestå av ljud, bild, film och föremål. Källkritik innebär bl. a att ta reda på om informationen är äkta, om den är opartisk och om den är av betydelse.  

Det är viktigt att du känner till källor som du på förhand vet är trovärdiga. Källtillit skaffar du dig genom att använda källkritik. Det är viktigt att du ställer dig frågan; vem säger vad, till vem och varför? Följ nedanstående steg när du försöker avgöra om källan går att lita på!

Vem är avsändare? 

 • Är det en privatperson, organisation, myndighet eller företag? 
 • Är det den som den utger sig för att vara? 
 • Är det någon som kan ämnet? Kolla upp personen, organisationen, osv. på webben! Vad finns det för meriter på området? 
 • Är det någon du kan lita på, varför? 

Varför har informationen getts ut? 

 • Finns det någon tendens i informationen, dvs. om det finns något bakomliggande syfte med att materialet sprids.  
 • Är informationen heltäckande eller ger den en ensidig bild? 

Hur ser materialet ut? 

 • Behövs det eller är upphovsman en garanti för trovärdighet? 
 • Hänvisas det till källor? 
 • När publicerades materialet? Är det viktigt för ditt arbete? 

Hitta andra oberoende källor! 

 • Är det förstahandsinformation eller bygger den på annat material? De källor du använder för att kontrollera din första källa ska vara oberoende av den. 
 • Använd källor du har förtroende för, t ex forskare och experter på området du vill veta mera om, trovärdiga nyhetsbyråer och myndigheter.  
 • När du söker efter en annan källa ska den vara oberoende av den första du använder.  

Att använda primär- eller sekundärkällor
Använd primärkällor så långt det går. Exempel på primärkällor är vetenskapliga rapporter. Sekundärkällor är texter som återger eller åberopar primärkällor. Den information som du hittar i en andrahandskälla är således en tolkning av en primärkälla. När du återger fakta ur en sekundärkälla får läsaren ta del av tredjehandsuppgifter. 

Läs mer på Kallkritikbyran.