fbpx
Skolwebb

Skolarbetsguide

Här kan du hitta råd när du ska göra skolarbeten, bl. a hur du skriver källförteckningar, referat eller citat.
Innehållsförteckning

En innehållsförteckning använder man för att läsaren ska få en bra överblick av dokumentet. Här anges kapitlens rubriker samt sidnummer. Innehållsförteckningen ska stå ensam på en egen, onumrerad sida.

När du ska skapa en automatisk innehållsförteckning (det är bland det sista du gör i ditt arbete) måste du först formatera alla rubriker enl. Rubrik 1, Rubrik 2 osv.

När du ska skapa innehållsförteckningen raderar du allt på denna sida och ställer markören högst upp på sidan:

 1. Välj visa – Kontrollera att Utskriftslayout är vald.
 2. Välj Referenser – Innehållsförteckning.
 3. Välj ett automatiskt format eller utforma ett eget.

Vill du veta mer om anpassning och uppdatering av innehållsförteckning kan du ladda ned dokumentguiden att infoga din första innehållsförteckning. Om du vill översätta dokumentguiden klickar du på:

 1. Granska.
 2. Översätt.
 3. Översätt dokument.
Källförteckning

När du skriver ett skolarbete är det viktigt att ange var du hittar materialet till det. Det gör du bl. a i källförteckningen. Den är viktig eftersom den hjälper dig att visa varifrån du har hämtat information och idéer i ditt arbete.

Källförteckningen skrivs in längst bak i ditt arbete (före eventuella bilagor). Uppgifterna ska stå i alfabetisk ordning och blir mer överskådlig om du håller isär tryckta och elektroniska källor.

Exempel på olika slags källor: böcker, artiklar, uppslagsverk, webbsidor, sociala medier etc.

Här finns det olika system du kan jobba med. De är källförteckning/referenslista enligt:

Skriva referat

Varför anger man till sina källor? Allmänt sett till hör det till god ton att tala om vilka källor du använt dig av i ditt arbete.

När du hänvisar/refererar till källor plagierar du inte.

När det gäller vetenskapliga arbeten blir ditt arbete ett samspel mellan tidigare forskning och det du skapat. Det är då viktigt att du talar om vilka åsikter/resultat som tillhör dig och när du stöder dig på någon annans arbete.

Hänvisningar/referenser i texten ger också läsaren möjlighet att hitta de källor du har använt. Detta är användbart om någon vill fördjupa sig i ämnet eller kontrollera fakta.

Det finns olika sätt att referera/hänvisa till en källa i din löpande text, referat eller citat.

Oavsett om du använder citat eller referat är det viktigt att skriva en tydlig källhänvisning/referens direkt efter hänvisningen till källan. Utförlig information om referenserna återfinns i ”Källförteckningen” (se länkarna ovan).

Vad är ett referat?

Ett referat är en ”koncentrerad version (av längre text) som avses ge det väsentligaste” (NE, 2014), det vill säga en egenformulerad sammanfattning av någon annans text.

Kom ihåg att referatet:

 1. är kortare än originalet,
 2. återger innehållet korrekt och objektivt,
 3. är formulerat med egna ord och
 4. anger en hänvisning till källan direkt i texten.

Referatmarkering
När du i texten förtydligar att du hämtat uppgifterna från någon annan kan du använda s.k. referatmarkörer, till exempel ”Enligt författaren kan…”. ”Författaren anser att …”, ”Hedenström säger att …”.

Exempel på andra referatmarkörer är: menar, föreslår, påpekar, betonar, hävdar, visar, säger.

Genom att korrekt citera och referera till källorna visar du att du respekterar andras arbete och ger rätt återgivning av deras idéer.

Citat

Om det är nödvändigt att exakt återge en källa använder du dig av citat. Det kan handla om en formulering som är för bra, för att skriva om med egna ord.

Citat ska skrivas ordagrant! Dvs. att eventuella stavfel och andra felaktigheter ska återges. Citat är oftast inte längre än några rader och ska användas sparsamt. Citerar du till exempel en halv sida anses det som plagiering även om du anger källan.

Löpande citat
Kortare citat skrivs löpande i texten.

Enligt författarna ”verkar det vara instinkten att bli rädd som starkast påverkar vilken information nyhets-producenterna väljer ut och presenterar för oss konsumenter” (Rosling, Rosling, Rosling Rönnlund 2018, 219).

Punkten sätts först efter parentesens slut. Om du använder fotnot placeras den efter punkten.

Blockcitat
Längre citat, s. k. blockcitat markeras genom indrag i texten i stället för med citattecken och har mindre teckensnitt (Om du i texten har 11 pt, använder du 9 pt i blockcitatet).

I boken Filosofi skriver Mouwitz (2012, 58):

För Anthistenes var friheten livets mål och mening. Ju mer man kunde frigöra sig från alla konstlade behov av ägodelar och vackra kläder desto friare blev man. Religion, äktenskap och samhällets olika institutioner begränsade människans frihet.

Om hela meningen omges av citattecken placeras avslutande citattecken efter punkten.
”Att hästens välbefinnande kommer i första hand är en självklarhet för alla hästintresserade.”

Om bara sista delen av meningen omges av citattecken sätts avslutande citattecken före punkten.
För att ha kontroll på hästarnas hälsostatus är ”den dagliga kontrollen av varje enskild häst som är avgörande”.

Din svenska finns flera regler.

Källhänvisning

Källhänvisning enligt Oxford
När du använder fotnoter (Oxfordsystemet) skriver du ut den fullständiga informationen om källan i den första fotnoten.

Källhänvisning enligt Harvard
När du använder Harvardsystemet skriver du källhänvisningen i en parentes i den löpande texten.

Källhänvisning enligt APA
När du använder APA-systemet skriver du källhänvisningen i en parentes i den löpande texten.

Upphovsrätt och plagiat

Upphovsrättslagen (1960:729) styr användningen och skyddet av olika former av litterära och konstnärliga verk. Lagen syftar till att skydda de rättigheter som upphovsmän och skapare har till sina verk och ger dem kontroll över hur deras verk används och distribueras. Lagen skyddar olika typer av verk, inklusive texter, bilder, musik, filmer, datorprogram och andra kreativa uttryck.

Använder du andras material olovligen eller på felaktigt sätt bryter du mot lagen i vilken det finns ett straffansvar.

Du får dock använda andras texter och artiklar när du samlar fakta till ett arbete. Det ska dock skrivas med egna formuleringar och reflexioner. Du får också använda dig av kortare stycken av en text, så kallade citat. Det hör det till god ton att tala om vilka källor du använt dig av.

Plagiering
Plagiat är att kopiera eller återge någon annans arbete, idéer, ord, bilder eller andra kreativa uttryck utan att korrekt ange källan. Det är en form av oärligt beteende som innebär att man försöker ta åt sig ära eller dra nytta av någon annans arbete utan att ge rättmätig erkännande till upphovspersonen. Plagiat kan leda till disciplinära åtgärder på skolan. Om man plagierar löper man också risk att förlora förtroende.

För att undvika plagiat bör man alltid ange korrekta källor när man använder andras arbete eller idéer och använda citattecken eller andra metoder för att tydligt särskilja citat eller referat från ens eget arbete.

Att följa dessa regler är viktigt för att bevara integriteten och trovärdigheten i sitt eget arbete och för att respektera rättigheterna och arbetsinsatserna hos andra skapare.

Här är några exempel på situationer som utgör plagiat:

Ordagrant plagiat: När någon kopierar en passage, en mening eller ett stycke text från en bok, webbplats eller annan källa och använder det i sitt eget arbete utan att ange källan och utan att använda citattecken.

Parafrasering (att omformulera och återge någon annans idéer, meningar eller texter med egna ord, men ändå bevara den ursprungliga innebörden och betydelsen) utan korrekt källhänvisning: När någon ändrar ord och omstrukturerar en passage från en källa men behåller i stort sett samma innebörd utan att ge korrekt källhänvisning.

Samarbetsplagiat: När flera personer samarbetar på ett projekt, men en eller flera av dem inte bidrar på ett rättvist sätt och presenterar arbetsresultatet som sitt eget.

Självplagiat: När någon återanvänder ett eget arbete utan att ange att det är återanvänt.

Köp/lån av färdiga arbeten: När någon köper eller lånar ett arbete (t.ex. en uppsats eller en rapport) från någon annan och presenterar det som sitt eget arbete.

Kopiering av bilder och grafik: När någon använder bilder, illustrationer eller andra grafiska element från internet eller andra källor utan att ange källan eller erhålla tillstånd, om det krävs från upphovsrättsinnehavaren.

Översättning utan källhänvisning: När någon översätter text från ett annat språk till sitt eget utan att ange källan eller anger översättningen som sitt eget arbete.

Upphovsrättsintrång: När någon använder upphovsrättsskyddat material, t. ex musik eller videor, utan tillstånd eller utan att följa rättighetsinnehavarens villkor, såsom att ladda upp upphovsrättsskyddade videor på en videodelningsplattform utan tillstånd.

Även om du anger upphovsmannen kan det räknas som plagiering om du till exempel:

Ordagrann kopiering utan citattecken: Om du kopierar fraser eller meningar ordagrant från en källa utan att använda citattecken betraktas det som plagiering, även om du anger källan. Citattecken är viktiga för att markera att det är andras ord, inte dina egna.

Otillräcklig källhänvisning: Om du anger källan, men inte på ett sätt som följer korrekt källhänvisning enligt accepterade regler, betraktas det som plagiering.

Patent och registreringsverket om Upphovsrätt.

Vad gäller för bilder?

I Sverige finns det lagar och regler som reglerar användningen och publiceringen av bilder, även om bilderna har tagits på en icke offentlig plats, t ex skolan. Huvudreglerna som reglerar detta är Upphovsrättslagen och Dataskyddsförordningen (GDPR).

Andras bilder
Bilder skyddas av upphovsrättslagen och dataskyddsförordningen (GDPR). Använder du en bild utan tillstånd kan du dömas till böter.

För att bilden ska vara fri att använda måste upphovsmannen varit död i 70 år.

När du använder bilder i skolarbeten gäller skolkopieringsavtalet som ger vissa undantag i upphovsrättslagen.

Elever och lärare får i undervisningssyfte:

 • fotokopiera
 • skriva ut
 • skanna
 • ladda ner, t ex till USB-minne
 • kopiera för att lägga in i presentationer, t ex PowerPoint, Prezi
 • spara digitala kopior
 • e-posta kopior inom undervisningsgruppen
 • tillgängliggöra kopior digitalt inom undervisningsgruppen, t ex på lärplattform/intranät.

I avtalet ingår att du i anslutning till bilden anger upphovsmannens namn och var materialet hämtats.

Obs! Du får inte publicera andras upphovsrättsskyddade texter och bilder på internet, till exempel på skolans webbplats, blogg eller Facebook-sida. För detta behövs upphovspersonens tillstånd.

Egna bilder
Viktiga aspekter du ska tänka på:

Bilder du har tagit själv bestämmer du över eftersom det är du som har upphovsrätten.
Du får t.ex. lägga upp egna bilder på andra personer på din Facebooksida, blogg eller liknande så länge bilden inte är kränkande i lagens mening. Sådana bilder styrs inte av upphovsrättslagen utan GDPR. Vill du vara säker på att göra rätt så fråga alltid personen eller personerna på bilden om lov innan du publicerar den. Ta helst ett skriftligt godkännande. En person som har lidit skada på grund av att personuppgifter publicerats, kan ha rätt till skadestånd.

Även om du har rätt att publicera bilder du tagit själv, måste du fortfarande följa de allmänna reglerna om ärekränkning och integritet. Det innebär att du inte får använda bilder på ett sätt som kränker eller skadar någons rykte eller integritet.

Särskilda regler för barn: Om bilden innehåller bilder på barn, kan det finnas särskilda regler att följa. Det är särskilt viktigt att vara försiktig med att publicera bilder på minderåriga utan samtycke från deras vårdnadshavare.

Offentlig eller privat plats: Även om bilden togs på en icke offentlig plats, kan andra aspekter av bilden påverka dess lagliga användning, som innehållet i bilden och om det finns identifierbara personer med i den.

Sammanfattningsvis är det vanligtvis lagligt att publicera egna bilder på internet om du har rätt att använda dem och inte kränker någon annans rättigheter eller lagar. Att vara medveten om upphovsrätten, dataskyddsförordningen (GDPR) och respektera andras integritet och rättigheter är avgörande när du publicerar bilder på nätet. Om du är osäker på om en viss bild kan publiceras är tumregeln att inte publicera den.

Integritetsskyddsmyndigheten

Fria bilder
Det finns gratisarkiv med bilder på webben.
Kom ihåg att läsa noga vad som krävs för att få använda bilderna från de olika sidorna!

Art Images for College Teaching
Bilder av konstverk från olika epoker att användas i skolundervisning.

Compfight
Söker bl a efter Creative Commons-märkta bilder. Sök och avgränsa sedan till gratis bilder. Upphovsperson måste anges.

Creative Commons (CC) innebär att den som skapat ett verk (en text, ett foto, ett filmklipp, ett bildspel, etc.) tillåter spridning av detta genom olika licenser.

Flickr
Sök efter Creative Commons-märkta bilder.

Fotoakuten
Många tusen bilder att använda om källan anges under bilden.

Google bilder
Gå till Användarrättigheter och välj alternativet ”som får användas”.

morgueFile
Mängder av bilder donerade av många olika personer. Läs under ”License” för mer info om hur bilderna får användas.

NE
Bilderna får användas i arbeten och presentationer för skolbruk. Ange källan.

Unsplash
Alla foton får användas gratis, upphovsperson måste inte anges men det uppskattas om man gör det. Ex. ”Photo by … on Unsplash”. Läs under ”License” för att få veta mer om hur bilderna får användas.

Wikimedia Commons