fbpx
Nyhet

Wången arbetar för en trygg studie- & arbetsmiljö

Wångens bidrag till en positiv utveckling i hästnäringen börjar på Wången. Här redogör vi för några av de saker vi arbetar med för att skapa en trygg arbetsmiljö för vår personal och våra studerande. I förlängningen arbetar vi med forskning och utbildning för att utveckla hästnäringen och förbättra hästvälfärden.
Foto: Thomas Blomqvist/TR Bild

På Wången utbildar vi människor som vill arbeta professionellt med hästar. Som en av hästnäringens riksanläggningar är vårt uppdrag att förse hästnäringen med rätt kunskap och kompetens för hästnäringens fortsatta utveckling.

Hästnäringen är en bransch i förändring och måste som alla branscher ständigt utvecklas. Det handlar inte bara om att använda ny kunskap från forskning, utan också att investera i nya maskiner och använda ny digital teknik.

Två områden som hästnäringen behöver jobba mycket mer med är arbetsmiljö och sexuella trakasserier. Detta har uppmärksammats till exempel i Metoo-uppropet ”Vi sparkar bakut” och just nu i Aftonbladets serie Stallslavarna.

På Wången arbetar vi på flera plan för att våra studeranden ska få en trygg, bra och lärorik skolgång men också för att de elever som vi examinerar ska kunna påverka och utveckla branschen när de kommer ut i näringen både som arbetstagare och arbetsgivare.

Mot framtidens arbetsmiljö

Islandshäst går mot kameran i bakgrunden syns en stor foderhäck med halm och en islandshäst

Stallarbete har traditionellt varit tungt och manuellt, men förstås också ett roligt och givande arbete. De tunga, monotona och tidskrävande momenten behöver vi succesivt arbeta bort. På Wången gör vi bland annat detta:

 • Vi lär ut ergonomi, säkerhet och arbetslagstiftning till framtida arbetsgivare.
 • Vi utvecklar våra egna stallmiljöer för att arbetsmiljön ska bli bättre för personal och studeranden. Just nu pågår ett bygge med nya lösdrifter, vars syfte både är att förbättra hästarnas välfärd och att effektivisera arbetet för människorna runt hästarna.
 • Vi använder sopmaskiner, elektriska skottkärror, kärror med digitala vågar för foder, mockmaskin och digitalt styrda utfordringsstationer för att underlätta arbetet.
 • I forskningsprojekt genomför vi studier för att utvärdera nya arbetssätt och redskap.
 • Använder ett system för inrapportering och uppföljning av tillbud som vi delar med riksanläggningarna Flyinge och Strömsholm. Tillsammans arbetar riksanläggningarna med ständiga förbättringar för att stärka säkerheten för både människor och hästar.
 • Vi har ett närmare samarbete med ett antal APL-värdar och följer upp elevernas lärande digitalt under deras praktikperioder.

Förebyggande arbete för att stärka trygghet och hälsa

En ring av ungdomar står i ett ridhus. I mitten står en kvinna.
Bild från en samling i ridhuset med rektor och gymnasieelever med tema etik, ryktesspridning och att vara en schysst kompis.

Vi jobbar löpande med utveckling och utbildning för att skapa en bra miljö för alla oss som arbetar och studerar på Wången. Det här är bara några av de saker vi arbetar med:

 • Vår personal går utbildningen Schysst stall.
 • Vi informerar praktikvärdar regelbundet via möten och skriftlig information om vad som gäller för studerande på praktik.
 • I elevboendet har vi fritidspersonal anställd på kvällar och helger, samt en bemannad jourtelefon de tider personal inte är på plats. Fritidspersonalen arbetar med att erbjuda aktiviteter och en meningsfull fritid för gymnasieeleverna.
 • Gymnasieelever och hippologstudenter träffade bara senaste veckan en idrottspsykolog som arbetar med verktyg och förhållningssätt för sportutövare och tränare.
 • Vi jobbar systematiskt och kontinuerligt med vår värdegrund både inom och mellan utbildningarna. Arbetet är både främjande och förebyggande (och i de fall det behövs åtgärdande) och utgår ifrån kartläggningar av risker och riskanalyser och görs i dialog med våra studerande om hur de upplever skolans psykosociala arbetsmiljö.
 • Elevhälsoteamet för gymnasiet aktiveras i det åtgärdande arbetet kring kränkningar oavsett om det skett på skoltid eller fritid. Syftet är att stötta och hjälpa eleverna att känna trygghet när de vistas på Wången.
 • Vi gör årliga uppdateringar av vår plan mot diskriminering och kränkande behandling där lärarkår, elevboendepersonal och ledning ingår i arbetet. Arbetet utgår från studiesociala enkäter där de studerande är tillfrågade om sin studiemiljö.
 • Våra vuxenstuderande har tillgång till förebyggande hälsovård genom vår samarbetspartner inom företagshälsovård. Inom gymnasieskolan finns elevhälsoteamet bestående av ett antal kompetenser som kurator, skolsköterska, psykolog, skolläkare och specialpedagog.
 • Vi har årliga temadagar för gymnasiet om samlevnad och samtycke tillsammans med kurator, Kvinnojouren och Ungdomsmottagningen.
 • Vi har ett gott samarbete med den lokala polisen som besöker oss och som deltar på föräldramöten vid skolstart.
 • Vi håller regelbundna föräldramöten och uppmuntrar föräldrar att bo och hälsa på i elevboendet på Wången.
 • I klassråd, elev- och fritidsråd samt motsvarande forum för vuxenstuderande kan eleverna vara delaktiga och påverka sin studie- och boendemiljö.
 • Vi har en gemensam värdegrund, och riksanläggningarnas gemensamma levnadskod LÄRA (Lika värde, Ärlighet, Respekt, Ansvar) ska genomsyra verksamheten. På gymnasiet upprättas ordningsregler i samverkan med elever och personal som revideras varje läsår.
 • Elevboendepersonalen har en fastställd arbetsgång vid brott mot elevboendereglerna.
 • Alla elever har i början på läsåret en introduktionsperiod där generella kompetenser lyfts och repeteras. Det handlar om värdegrund, kunskaper kring grupputveckling, samarbetsövningar, kommunikation och konflikthantering med mera.
 • Alla händelser som kräver rättslig prövning polisanmäls. Gällande sådana särskilda ärenden informeras endast berörda parter då vi har noggranna rutiner för sekretess. Även händelser som inte kräver rättslig prövning kan falla under sekretessregler men följs förstås upp och åtgärdas enligt interna rutiner.
 • Vi har tagit fram en möjlighet för att anonymt anmäla diskriminering och kränkande behandling samt informerat om våra huvudmäns visselblåsarfunktioner och publicerat länkar till dessa funktioner.

Har du idéer kring hur vi kan bli ännu bättre på de här områdena? Skicka ett mejl till vd Håkan Karlsson, hakan.karlsson@wangen.se

UTBILDNINGAR MED KVALITET

Inom alla våra utbildningar jobbar vi ständigt med utveckling och förbättring. Förutom att vi arbetar med våra egna kvalitetsmått så granskas utbildningars kvalitet av respektive myndighet och huvudmän:

Hovslagarutbildningen granskas av Myndigheten för Yrkeshögskolan. I en rapport från i mars i år har de granskat tolv områden och utbildningen får betyget ”Uppfyller i hög grad” på alla punkter. Läs rapporten här: MYH 2021_5718 Beslut och rapport Hovslagarutb.

Kuskutbildningen i brukshästkörning granskas av Myndigheten för yrkeshögskolan. I november 2020 gjorde de en kvalitetsgranskning av utbildningen och gav den högsta betyg; mycket hög kvalitet. Läs mer om granskningen här.

Naturbruksprogrammet på gymnasiet granskas av Skolinspektionen. En granskning 2017 ledde till att vi gjorde åtgärder för att förbättra trygghet och studiero. Det kan du läsa mer om här: Tre åtgärder ska genomföras – Skolinspektionens rapport klar — Wången (wangen.se)

Hippologprogrammets huvudman SLU har tillsett en utredning för att analysera förutsättningar och presentera utvecklingsförslag för en framtida god högskolemässig kvalitet och studiesocial miljö. Utredningen leds av extern utredare, Susanne Linnér, lektor i Idrottsvetenskap/pedagogik Linnéuniversitetet Växjö. Utredningen beräknas vara klar under 2023.

Folkhögskoleutbildningar på Wången ges genom Hästsportens Folkhögskola. Utbildningarna inom folkhögskolan granskas av Folkbildningsrådet som har i uppdrag av regeringen att fördela och följa upp statsbidraget.

Kontaktperson
Mer från Wången
Våra samarbetspartners